Biatorbágy Értéktár logó
Home » ALKOTÓK ÉS ALKOTÁSOK » Karikó János

Karikó János

(1851. május 19. – 1910. február 2.) költő

Bián született süketnéma kovácsmester fiaként. Sohasem hallhatta apjának szavát… S mintha a Teremtő is kárpótolni akarta volna, a magyar nyelvnek szépen szóló költője lett.
Élete változatos. Már négyéves korára megtanulja a betűk ismeretét. Jól tanul, majd a helyi iskola után könyvkötő inasnak szegődik Budára. Később helyben földműveléssel foglalkozik, fuvaroz. Szorgalmával annyira viszi, hogy tekintélyes gazdája lesz Biának. És verseket ír, naplót vezet… A kiegyezés után szülőfalujának felvirágoztatásáért dolgozik. Az Olvasókör, a Dalárda megszervezője. Községi képviselő, esküdt, a Hitelszövetkezet könyvelője, egyházgondnok. Kétszer is bíróvá választják.

Horváth Imre

Költeményei és naplója különlegesen értékes helytörténet dokumentumok!
Biai háztulajdonosok c. 1892-ben írt versében például a korabeli Bia minden házát megénekli, ezzel egy izgalmas verses térképet hagyva az utókorra.
A költemény térképes melléklete itt található!

Biai háztulajdonosok
1111-ik költemény.
Írtam 1892. április 17.

I. kerület
Felső faluvégről beérve Biára,
Az országút vezet a szép főutcára,
A kezdő számokat adja a bal oldal,
Gallina Jánosé az első kisudvar.

Grünnwald Jánosnak is nagyon szűk a helye,
Polauer Károly nem cserélne vele.
Ehmann Márton háza helyén alig fér el,
Kis híján összeér a Spielmann Györgyével.

Kovács mesterséget folytat Hauch István,
Műhelye keresztben nyúlik el az utcán.
Oszfolk Antal mellett Szenger József háza,
Emeletre épült, de el van hibázva.

Körmendi János úr az asztalosmester
Remek, s díszes munkát csinálni nem restell,
Saját erejéből épít egy új házat,
Sok rajta a munka, s még több a cifrázat.

Klócz Ferenc udvara össze van szorítva,
Hulla Ágostoné befelé fordítva.
Fervágner György háza meg egészen benn áll,
De majd elöl épít – a kő készen van már.

Szép csinos keresztház a Käszmann Józsefé,
Holczer Pálnak háza épült a köz mellé.
Amelyet L betű formára eresztvén,
Ő az egyetlenegy boltos, ki keresztyén.
Dirnberger András jő, ki ismer lovakat,
Aztán következik sorban Tiefau Jakab.
Handli Mihályné szép számos családtaggal,
És egy házzal odább idősb Handli Antal.

Engler Mátyás jő most, háza avult néki,
Fervágner Pálé szebb, nem is olyan régi.
Ifjú Andresz János lakása szintén szép,
Ifjú Bruchner Márton mellette a szomszéd.

Idősb Andresz János bíró volt több évig,
Gönczöl András gazda mesterember félig.
Metternich Richárd a nagyvendéglő ura,
Melynek két utcára nyílik a kapuja.

Ha a nagyvendéglőt megkerüljük balra,
És ahonnan jöttünk, visszamegyünk arra,
Plébánia utca első szép házánál,
Ballagunk el doktor Klementisz Gézánál.

Auer József háza talán a legrégibb,
Szegényes formájú elejétől végig.
De Holczinger Antal és Czipri Simonnak
Meg a Kun Józsefnek szép házaik vannak.

Pár beépítetlen kertet ha elhagyunk,
Reichenbach Mária háza előtt vagyunk.
A közön túl ismét vagy száz lépést téve,
Találunk egy házra, a Herb Frigyesére.

Az utca legvégén amint vezet a völgy,
Szűk kis lakásában ott lakik Thoma György.
Meg ne feledkezzünk a legeslegszélről
Fekvő házikóról, Szabó Ferencéről.

Felső utcasorra vezet most a térkép,
Hol érjük Fervágner József üres telkét.
Mely csak egypár éve lett harmadmagával
Házhelynek hasítva a faiskolából.

A Szabó György háza be van már fejezve,
Horváth Jánosé is felépült keresztbe.
Wilhelm Jánosénál kezdődött az utca
Azelőtt, de most már nagyobb lett a hossza.

Ifjú Steinhauser János és idősebb
Steinhauser János házait megnézhedt.
Itt a csinos házsort még szebbé formázza
A többiek között Brunner Antal háza.
S itt áll, hol udvarok és kerteknek fája
Enyhe szellő mellett gyümölcsét himbálja,
S ezáltal a község egyik legszebb tája
A Katholikusok szép plébániája.

Kár, hogy a Juhakol ideépült közbe,
Mely a levegőbe rossz illatot hoz be,
S azt hiszem, ártalmas, akárki belátja
Mind az egészségre, mind a tisztaságra.

Bádogfedelű ház következik mostan,
Udvara és kertje rendezve csinosan,
Szekér József jegyző, ezen háznak ura,
Ki nyugdíjat élvez öreg napjaira.

Schvendtner Mátyás csinos háza jő ezután,
S Mészáros Mihályé a fundus derekán.
Utóbbi az első református gazda,
A többi a község alsó részét lakja.

Horváth Sándor háza jő, szép formájával,
Handli Györgyé híres kőistállójával,
Postahivatal van Juracsik Mártonnál,
Lakása éppen a kanyarulaton áll.

Hayden Alajosét bérli ecetgyáros,
Ennek szomszédjában lakik Teller János,
Luczki Mártonnak van kovács mestersége,
Tovább nem mehetünk itt, a falu vége.

II. kerület

Vasútállomásról érve a községbe,
És elkanyarodva hirtelen balkézre
Menjünk egész végig a Lakatos utcán,
Ott következik a megszakított házszám.

Eller Mátyásnéé a legelső ház itt,
Mellette az Ehman Józsefé a másik,
Auer Mihályé mindjárt a harmadik,
Schmidt Antal pedig a negyedikben lakik.

Bálint József után Szimhár Mátyást éred,
Aztán jő Spielman György, ki sokat beszélget,
Pannoch Mátyás háza 49 számos,
S éppen az ötvenes, ifjú Szimhár János.
A sarkon, ahonnét a Budai utcán
A községbe mindig beljebb visz a házszám:
Bruchner Józsefnének háza van építve,
S beljebb idősb Szimhár Jánosé mellette.

Ötvenkét szám alatt jő Marosi Ede,
Van több gazdasági s csinos épülete.
Szeicz Istvánné mellett lakik Tiefau Péter,
S Hándli József derék nagy épületével.

Schaffer Ferenc úrhoz szép folyosón járnak,
Kötélgyártó ő, és egyleti pénztárnok.
Két avult iskola jő most egymás mellett,
Katholikusoké; itt a segély-egylet.

A sarkon ismét a Fő utcára érve,
Pálinkás bolt nyílik, zsidó bírja bérbe
Metternich hercegtől, ki szép árendát kér,
Előtte van éppen a Szentháromság tér.

Mellette egy derék kereszt épületben
Hayden Alajos él, mészárszék is van benn’.
Jőnek most már sorban ifjú Czöndör István,
És Magai Sándor lefelé az utcán.
Következő házat Szántó Mihály lakja,
Elég jó módú és előkelő gazda.
Pénzes József háza van építve mellé,
Aztán következik Barabás Istvánné.

Reichenbach Antalné jő, özvegyen élve,
Községi bíró volt több évig a férje.
Közös udvarban és házban laknak már rég’
Szalai Istvánék s Szalai Mihályék.

Rédei Józsefnek széles udvara van,
Szántó Mihály háza legszebb itt a sorban.
Fekete János már végképp visszavonult,
Mert hálátlan a nép, keseríti a múlt.

Pénzes Mihály szintén előkelő gazda,
Bíró volt már ő is, nem csupán az apja.
Szalai Jánosnál sokan összegyűlnek,
Ő ad helyiséget az olvasó-körnek.

Pénzes József mellett élénkül az élet,
A reformátusok iskoláját éred.
Templom megett van az Óvoda épület,
Amelyért a község jó haszonbért fizet.

Harczy János lakik alsó szomszédságba’,
Ezt követi Molnár Simon István háza.
Simon Jánosné és Simon Ferenc régen
Egy udvarban laknak, közös birtokrészen.

Most herceg Metternich Richárd tiszti kara
Lakását találjuk, – van szép nagy udvara.
Másik házban vannak cselédek és lovak,
Harmadik épület egészen cselédlak.

Innét megyünk be a szűk Sándor utcába,
Mészáros Sándornak van itt szép új háza,
Odébb Ádám István s Mészáros Józsefnek,
Kik ketten egy fundust kétfelé feleztek.

Elég szép lakással bír Magai István,
De Csányi Mihályé legszebb egész utcán.
Valaska Józsefné, Molnár Péter s végre
Barabás Mihály van betéve a végbe.

Község jegyzői kert! Óh te üres telek!
Te vagy a legvégső, majd elfelejtelek;
Kint a dombon van az öregbéres lakás,
Van ott erre-arra mindenfelé csapás.
Sándor utca másik sorába fordulva,
Cselédházat érünk lent a völgyben újra,
Szatmári János és Szikra József háza
Egymás mellett néznek az utca hosszára.

Megint belejutunk az egyenes sorba,
S nem ugrálunk ide-oda mint a bolha.
Hamza Sándorné jő, 92 számos.
Együtt laknak Varga Istvánnal Nagy János.

Magai Jánosnál elhaladva folyvást,
Pénzes Istvánt érjük s utána Tóth Andrást.
Czöndör András házát haszonbérbe adta,
Ördög János pedig mostan újítgatta.

A Sarkadi János és Mészáros Sándor
Házaik nem messze állanak egymástól,
Simon István háza nemrég épült sárfal;
Ebben az utcában utolsó Terts Antal.

III. kerület

A méhelykút iránt egy köz visz a hegyre,
S ha az ember innen a Fő utcán megy be,
Áll ott keresztben épített sarokház,
Ruhát varr, s pálinkát mér itt Ganszli Ignác.

Ővele szomszédos az öreg Szer Mihály,
Herman Gábor előtt egy kovácsműhely áll.
Másik házát pedig bérletben bírja más,
Aztán következik mindjárt Földi András.

Molnár József után Kollár Jánosné jő,
S Környei Istvánné ki szintén özvegy nő.
Kovács Jánossal is összehoz szerencséd,
Kerten belül keresd Szalai Ferencét.

Fekete János és Fekete Mihálynét,
Egy udvarban érnéd, hogyha felkeresnéd.
Tóth János, Mészáros István és Szer János
Amint jő: Földműves, fuvaros, napszámos.

Tóth József most cseléd, Tóth István meg cipész,
Közös még közöttük a háztulajdon rész.
Pénzes János mellett Molnár János lakik,
Utóbbi házszáma száztizennyolcadik.
Simon János házát a domb tetején lásd,
Valamint szomszédját a Zelenka Andrást.
És Hajnal Istvánt is, odébb Móricz János
Richnyovszki Ferenccel közös tulajdonos.

Térünk most balkézre a telek utcába,
Szántó Andrásnénak van itt egy kis háza,
A kertjére Gombás Sándor is épített,
Barabás Andrásé a szomszéd épület.

Szalai Ferenc a hegyre kutat ásott,
Szikra Istvánt érjük aztán, a takácsot,
Dani István lakik ennek kertje végén,
Bőke Pálné kertjén Tóth János van szintén.

Barsi János háza van a sor rendjében,
R. Tóth Jánosné meg itt is a kert-végen.
Tóth István jő sorba, meg Liber Mihályné,
Aztán következik Naszályi Mihályé.

A Mackó Jánosné, Szatmári Istvánné,
Vadászi Gábor és Faragó Sándorné
Után jő Szatmári Dániel lakása,
Torma Józsefé már lent van a hajlásba.

Szedjük össze, akik a temető partján
Össze-vissza laknak, úgymint: Simon István,
Mellette van Kis Pál s tőle napnyugotnak
Böcsödi András és Csányi József laknak.

Temető oldalban Kis Istvánt találhatd,
Ennek kertjén csinál Győrik János házat.
Szatmári Istvánnét túl, egy házat megvett
Pörrel a Sóskúti Önsegélyező Egylet.

Berényi Istvántól ugrándozhatsz bátran,
Félre esik onnan Kiripolszki Márton.
Most már az utcai túlsó sort kezdheted,
Éred Simon Istvánt és Unyi Józsefet.

Weidlinger Fülöp jő becsukott boltjával,
Kemény Sándor együtt Kemény Lidiával.
Deák József után Körmendi János van,
Kovács Mihályné és Boros József sorban.

Hegedűs Jánosné mellett Szabó László,
S így jutunk az Unyi István féle házho’
Melynek felerésze Mészáros Józsefé;
Megfordított házban van Ördög Andrásné.
Varga Károly szárazmalma már hiányos,
Utána Kis József és Szatai János.
S széles udvarával Fekete István jő,
Molnár Ferencnének a háza legszélső.

IV. kerület

Amerre az ember Sóskút felé mégyen,
Balra egy szűk utcát ér a faluvégen,
Keresztházat s malmot, csak a molnár hiányzik:
Mészáros Jánosé ez a szélső ház itt.

A külső teleken felfelé járva most,
Szomszédban keresd fel a Cseszneki Lajost,
Szatai Istvánt és Kálmán Józsefet lásd,
S majd Váradi Istvánt és Segesdi Andrást.

Schatman Ferenc mellett elhaladva folyvást,
Érjük Torma István s odább Torma Andrást.
Megfordítva fekszik Ádám Sándor háza;
A Pap János-féle most egészen árva.

Nagy Istvánné együtt lakik Pap Istvánnal,
Valentin István meg odább van egy házzal.
Kovács János háza legszélső e sorba’,
S megint Kovács János balkézre fordulva.

Kocsis József mellett Hegedűs Sándorék
Udvarán járnak be Póda Tóth Sándorék.
Kárász Jánoshoz is csak gyalogút vezet.
Messziről hordják itt mindnyájan a vizet.

Szedjük össze most a széjjel szórt házakat,
Rendetlen’ írták fel itt a házszámokat.
Csapó József háza keskenyke kis lakás,
Sokkal tágasb helyen van Kalácska András.

A temető mellett Fekete Andrásné
Háza fekszik s aztán a Harczi Mihályé.
Tóth Ferenc háza is ebbe’ a sorba áll,
Csányi Istváné is a Sírkert kapunál.

Utunk végre Lázár Mihályékhoz visz be,
Kiknek szépen be van mindenük rendezve.
Itt fekszik hat kimért, de még üres házhely,
Akik megvették, még nem építették fel.
A túlsó soron is nézzük a házakat,
A legfelső házban lakik Strausz Jakab;
Rendezett udvar van Körmendi Mihálynál,
Cseszneki Jánosé egészen pusztán áll.

Karikó János és Apostagi János
Együtt; egyik cseléd, a másik napszámos.
Egypár lépést téve lefelé a völgyre:
Szomszédban találunk mindjárt Modlok Györgyre.

Hanem, kell lépni most legalább kétszázat,
S egész lent találjuk Taub Bernátot,
Ki kereskedést űz, sarokboltot nyitván;
A határon lakik csősz Göröncsér István.

Épületi jönnek Metternich hercegnek,
Miket együtt Felső-majornak neveznek.
Innen át kell mennünk néhány szétszórt házra,
Melyeknek így lenne a rendes sorszáma:

Az első s legszebb ház Győrik Ferencnéé,
Hetyei Sándor következik mellé.
Ha egy keskeny közön teszünk néhány ugrást,
Major József után érjük B. Tóth Andrást.

Mód Sándorné mellett csoport hidasólak
Mutatják, hogy ez itt Uraság cselédlak.
Innen napnyugotra van egy közös lakás,
Ott van Pintér János és Bakonyi András.

Aztán jő Tóth János már munkaképtelen,
Madari Mihályné háza áll szép helyen.
Simon András háza csak pince, sárgaföld;
Magas drága házat épített Bondor György.

Horváth János házát a szelek megjárják,
Ő mellett laknak a Galgóczi árvák;
Végül Szer Andrásné házát ha megjártam,
Elmehetek haza ebédelni bátran.

V. kerület

Etyek felől amint beérünk Biára,
És megyünk egyenest fel a fő-utcára,
Bal kézre szemünkbe tűnik egy sövénygát.
Itt érjük Bajcsai Jánosnak hajlékát.
Ezen háznak száma kétszázkilenc,
Mellette második T. Szalai Ferenc.
Szikra András után Bajcsai Sándoré
És Hegedűs András, – sorjában fölfelé.

Szikra József háza mellett a Községház,
Aztán Szabó József lakása előtt állsz.
Bajcsai Józsefé után Holczer János,
Engler Mihály kétszáztizenkilenc számos.

A községi jegyző keresztháza mellett,
Református lelkész nagy udvarát érhetd.
Most készülnek nagyban a ház építéshez,
Ha akadály nem jő, még ez évben kész lesz.

Emeletes ház jő, s rajta bádogtető,
Ház sorszáma éppen kétszázhuszonkettő:
Barabás Jánosné háza, de nem tisztán,
Közös az udvarral ott Mészáros István.

Derék keresztház jő most, Schultheisz Móré,
Faragó Józsefé épült a köz mellé.
Ennek kertje végét vették meg, ahova
Felépült a zsidó hitközség temploma.

A közön túl lakik Mészáros Dániel,
Fia házához a közön kell menni el,
Ott ifjú Mészáros Sándor szép új háza,
S onnan visszatérve a szép Fő utcára:

Kecskés József jő, és ifjú Molnár András,
Idősb Molnár András mellett Bálint András.
Fervágner Józsefnek háza megcsinosult,
Gansel Márkus boltos házánál van a kút.

Egy köz van itt ismét, vagy vízfolyás inkább,
S így Vitéz Istvánné házához megyünk át.
Avult házban lakik Fekete Ferencné,
Lipka István újat építtetett mellé.

Metternich hercegné házait nézd sorba,
Katholikusoknak itt van a temploma;
Jószágfelügyelőt itt leled s a gépgyárt,
Szolgabíró lakás mellette van mindjárt.

Kaszinó is van itt az urak számára,
S egy külön udvarban sarkon a kaszárnya.
Innen csavarodva hirtelen balkézre,
Uradalmi kovács műhelyébe nézz be.
Felfelé a sarkon érünk egy nagy boltot,
Vegyeskereskedést űz Schultheisz Adolf ott.
Sörös György mellett van Weibert Márton háza,
Mind a kettőnek van derék gazdasága.

Kettős házat érünk Weibert Antal után,
Az egyik keresztbe épült fel az utcán,
Itt lakik egy bognár, neve Hasler János,
A Reichenbach Antal háza igen csinos.

Keresztbe épült a Holczer Antal-féle,
Thoma Mátyásnéé ki van adva bérbe,
Csendőrlaktanyául csendőrség használja,
Mellette mehetsz be a német utcába.

Mellőzve ez utcát, mely bal kézre nyílik,
Csak menjünk egyenest a fő utcán végig.
Steiner Ferenc háza épület a szegletbe,
A másikat Molnár Franciska megvette.

Czipri Mátyás ház alacsony és régi,
Spielman Jánosné most a szomszédja néki.
Legvégső az utcán az ifjú Szeicz Ferenc,
Házának sorszáma kétszáznegyvenkilenc.

VI. kerület

Amint kiérünk a felső faluvégre,
És az országútról letérünk bal kézre;
Egy sor ház van balra, a neve Szél utca,
Először találunk ott Hasler Rókusra.

Ennek kerékgyártó műhelyét elhagyván,
Mindjárt a szomszédban lakik Juhász István,
S jő Willinger Mátyás s egy közös épület,
Hol Dobrádi Ferenc lakik s Horváth József.

Aztán egy udvarban feltűnik két lakás,
Ott lakik Rothmayer János a beretvás,
S a szomszédban laknak közös épületben
Együtt Weinacht Mátyás s Weinacht Ferenc ketten.

Tiefau Péter háza ki van adva bérbe,
Horváth György kőműves jutott a legszélre.
Ennek kertje felé utunk csavarítva,
Fenn a dombon balra van a Német utca.
Ebben az utcában a tó felől járva,
Balra Walter József háza van csinálva.
Szomszédjában van egy ácsmester, Schitt Ferenc,
Házának sorszáma kétszázötvenkilenc.

Közös épület a kétszázhatvanadik,
Melyben Thoma János és Szeicz Antal lakik,
Mayer Simon után Brunner Handli Antal,
Aztán Czipri Antal s odább Thoma Antal.

Folyosós háza jő most, s aki onnan kinéz,
Steinhauser Antal, mestersége cipész.
Willinger Mihálynén túl van még egy lakás,
Ebben a szép házban lakik Thoma András.

A túlsó házsorért kell visszamenni most,
S legalul találjuk a Hartdegen Jánost.
Úgy jő Holczer Mátyás és Gallina Ferenc,
Hamozner Jánosé kétszázhatvankilenc.

Hartdegen Jánosé következik ismét,
Azután mellette érjük Bunth Ferencnét,
S legszélről a sarkon Nusz Ferenc, Schmid Mihály
Közösen használják, ami ott együtt áll.

Itt a kis utcán le jobbra kanyarodva,
Mintegy száz lépésre egy ház fekszik jobbra,
Cselédház – s mellette egy nagy dombon ott áll,
A Herceg Metternich-féle pince s magtár.

Egyenest lefelé tartva a kis utcán,
Egy köz mellett lakik idősb Hamza István,
A közön túl pedig Demmel Alajosné,
Egy cselédház ismét, Herceg Metterniché.

Pénzes József háza jő sorba azután,
H. Simon Jánosé szobákból áll csupán,
Szabó Istvánnak és Fekete Istvánnak
Téres udvaraik és kertjeik vannak.

Teller Antalnak az udvara is téres,
Göröncsér Péteré csak felényi széles,
Mert Karikó József megvette a felét
És épített rajta emeletes górét.

Bellovits Sándornak van szép házas kertje,
Molnár Simon Jánost találjuk mellette.
Rédli József szélső, itt kezdődik a völgy,
S mindjárt a köz mellett lakik a Weibert György.
Szalai Sándornál megy a ruhavarrás,
Mert szabó, – mellette lakik a Nagy András.
Barabás József kétszáznyolvankilenc.
Szomszédságban lakik az idősb Szeicz Ferenc.

Szabó Jánosnak van derék épülete,
P. Simon Jánosé alacsony mellette;
Jő Fekete Sándor, aztán Szikra Sándor,
Salma Imrénénél kifogy az utcasor.

VII. kerület

Déli részén van a községnek a Kisrét,
Amelyet egy árok, s néhol fasor is véd;
A kis utca ezzel közvetlen is szomszéd;
Folytassuk utunkat most felfelé onnét.

A szemközti soron van a kertek vége,
Ez ideig csak itt-ott építették be.
Tövisgát mellett a Kisrétre nézve,
Áll Szikra Istvánné új háza jobb kézre.

Ő mellette lakik a Község Bírája,
Ki ezen verseket most összefirkálja,
Utána elhagyva három vagy négy kertet,
R. Tóth Mihály egy új L házat épített.

Távol talál ismét két házat a vándor,
Ott Szalai József és Karikó Sándor.
Odább a kis kocsma épület a köz mellé,
Haszonbérbe adta Metternich hercegné.

A közön túl van a községi pásztorház,
Weidliger Ignáczné boltjára így találsz.
Barabás István szép lakását elhagyván,
Következik sorba ifjú Hamza István.

Molnár János háza igen csinos szinte,
Mellette egy kertvég nincs még beépítve.
Handli Antal háza új, nagyobb mint másé,
Mellette a végső Szalai Andrásé.

Térj vissza ismét az elhagyott közre,
S a Tópartnak tartva, találod a balkézre
Hosszú Simon Istvánt s Krisztián Ferencet;
Szabó János házát ott lenn ne felejtsed.
A Spielmann Pál háza keresztben áll balra,
Mellette ráakadsz a Spielman Antalra.
Tuba József után Amschl Antalt éred,
S Mészáros Józsefnek házhelyét szemlélheted.

Molnár Jánosékat feltaláljuk már most,
Odább Steer Ferencet és Willinger Jánost.
Aztán következik Ludman Jakab háza,
S úgy jő Fluer Antal és Weinacht Mária.

Part Józsefné háza fazsindelyes szeglet,
Mellette egy házat fia Part Márton vett.
Willinger Jakabnál az utca kanyargós,
Csinos házban lakik Baranyai Vilmos.

Urbán János után jő Willinger Mihály,
Schiffman János borbély, meg ruhát is csinál;
Szeidli János cipész, Holczer József ügynök.
Völgyek következnek azután és gödrök.

Balra kanyarodunk most itt a saroknál,
Egy bennszorult házban lakik ott Németh Pál.
Úgy jő Kredits János kádár mesterséggel,
S lent a folyóparton van egy üres házhely.

Odább Mayer Mátyás és Albeker József,
A Hidli Mátyásné háza jóval feljebb;
Ezen sorban van még vagy négy üres házhely
A községtől, – de még nem építették fel.

A szélső házhelynél ha fordulunk jobbra,
Rövid, de meredek helyre kapaszkodva,
S fent ismét elindul az ember jobbkézre,
Ismét házhelyeket lehet venni észre.

Az első felépült igen kevés híján,
Sőt bele is ment lakni Reil Flórián.
Talán az ötödik őhozzá Nagy István,
Ki szintén ott lakik, házát megrakatván.

Nézzük a tóparti túlsósort is végig,
(Addig ne hagyjunk a versírásnak békít.)
Bal kézre egy kis ház épült az út mellé,
Gyermekivel lakik ott Bürger Mihályné.

Szauter Simon és Bálint Jakab szintén,
S Léber Mihály, házát keresztben építvén.
Győrik János után Princz Simont elhagyván,
Házat vett magának ott Andorfer István.
Walter Jánost érjük, Madari Józseffel;
Bika Sándor háza már régen pusztult el.
Mayer Jakab után jő Váradi János;
Csiba István háza itt a végső számos.

VIII. kerület

Hogy kiegészítve legyen Bia község,
És nagyságán semmi csorbítás ne essék:
Hátra van még néhány kültelek és puszta,
A sors mind Metternich kezére bízta.

Sóskút felé, ha az Alsómajort nézed,
Csudálatra ragad a szép tehenészet.
S odább Sóskút felé balra esik tőled
A Kőbánya alatt két lakóépület.

Ezek irányában fekszik jobb oldalon
A pusztulófélben lévő felső malom.
S ezer lépésnyire kell még gyalogolnod,
Hogy meglásd az útról lent az alsó malmot.

Ha Torbágy felé visz erdőre fuvaros,
Erdőszélén jobbra esik az Iharos.
Nyári mulatóhely van itt s egy Kápolna,
Hosszúréti puszta bent van jó távolra.

Metternichnek többi pusztáit is járd át,
Bicske felé éred Csonka-Tebe csárdát.
S úgy jő Zsámbék felé a felső határon,
Herceghalom, Móricz-major és Kozárom.

S legvégül meg néhány őrházai vannak,
A vasút mentében a Magyar Államnak
s egy vasútállomás, neve Herceghalom,
Bicskére vezető országút oldalon.

Ezek a biai háztulajdonosok,
Többségre jutottak a Katholikusok;
Református részről gazdák vannak többen.
Írtam ezernyolcszázkilencvenkettőben.

FELHÍVÁS

Ön ismer olyan helyi értéket,
amely még nem szerepel az Értéktárban?

Kérjük itt jelezze!
Köszönjük!